Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sprzedaż szkoleń i produktów za pośrednictwem strony internetowej www.wysokie-loty.com jest realizowana przez Grupę Eventową FUNimki Sylwia Sikora prowadzący działalność gospodarczą Grupa Eventowa FUNimki Sylwia Sikora Ul. Janosika 7/16 85-794 Bydgoszcz,  NIP:554 268 98 51, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail szkolenia.funimki@gmail.com

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gruap Eventowa FUNimki Sylwia Sikora  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP  554 268 98 51 REGON 361693302
 3. Informacje Poufne” – oznacza jakiekolwiek informacje i dane dotyczące Usługodawcy, jego projektów, klientów oraz osób z nim powiązanych, uzyskane w związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności wszelkie informacje marketingowe, reklamowe, PR-owe, handlowe, finansowe, ekonomiczne, prawne, techniczne, technologiczne, produkcyjne, organizacyjne lub administracyjne, w tym Koncepcja
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.wysokie-loty.com
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie towary /usługa szkolenia online w wersji elektronicznej  będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Szkolenie” – oznacza stacjonarne (w oznaczonym w Karcie dotyczącej danego Szkolenia czasie i miejscu) lub on-linowe, dostępne za pośrednictwem Sklepu szkolenie Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca będzie świadczyć Usługi na rzecz Uczestników, lub Uczestnika, w zależności od tego czy z Karty wynika, że jest to Szkolenie grupowe czy indywidualne
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 17. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Grupa Eventowa FUNimki Sylwia Sikora, ul Janosika 7/16 
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: szkolenia.funimki@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 533-883 963
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 20 1140 2004 0000 3502 7862 0424 mBank
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od pon do pt w  godzinach 8 -16

§ 4

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów fizycznych, elektronicznych oraz szkoleń stacjonarnych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§5

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe  tylko poprzez założenie konta w Sklepie.
 3. Zakładając konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. Usługi założenia konta jest  nieodpłatna.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: szkolenia.funimk@gmail.com W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§6

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje konto” lub w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać produkt fizyczny, produkt elektroniczny lub szkolenie stacjonarne będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” 
  2. przejść do widoku koszyka,
  3. kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  4. zalogować się do swojego konta w Sklepie, 
  5. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
  6. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  7. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest produkt fizyczny, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest produkt elektroniczny, dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest szkolenie stacjonarne, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Jeżeli mamy do czynienia z różnymi przedmiotami zamówienia w ramach jednego koszyka, dochodzi do zawarcia tylu umów, ile różnych przedmiotów zamówienia znajduje się w koszyku. Oznacza to, że w ramach jednego zamówienia może dojść do zawarcia więcej niż jednej umowy.  
 5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

§7

Sposoby dostawy i metody płatności

 1. Jeżeli zamówienie dotyczy produktu fizycznego, zamówienie zostanie dostarczone Kupującemu za pośrednictwem Kuriera Inpost lub Paczkomatem Inpost
 2. Koszt dostawy prezentowany jest zawsze w toku składania zamówienia. Koszt ten ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
 3. Jeżeli zamówienie dotyczy produktu elektronicznego, produkt zostanie Kupującemu dostarczony drogą elektroniczną. Dostawa produktu elektronicznego jest nieodpłatna.
 4. Jeżeli zamówienie dotyczy szkolenia stacjonarnego, szkolenie stacjonarne odbędzie się w ściśle określonym miejscu, do którego Kupujący musi dotrzeć na własną rękę i na własny koszt.
 5. Jedyną dostępną w Sklepie metodą płatności za zamówienie jest przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy lub przelew elektroniczny za pomocą portalu www.przelewy24.pl

§8

Realizacja zamówienia – produkty fizyczne

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 5 dni roboczych od chwili zawarcia umowy. W razie braku zapłaty, Sprzedawca może w ciągu kolejnych 14 dni odstąpić od umowy, anulując zamówienie i informując o tym Kupującego w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu zamówienia. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
 5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.
 7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

§9

Realizacja zamówienia – produkty elektroniczne

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 5 dni roboczych  od chwili zawarcia umowy. W razie braku zapłaty, Sprzedawca może w ciągu kolejnych 14 dni odstąpić od umowy, anulując zamówienie i informując o tym Kupującego w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu zamówienia. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Po zaksięgowaniu płatności od Kupującego, Sprzedawca prześle Kupującemu instrukcję uzyskania dostępu albo pobrania produktu elektronicznego objętego zamówieniem.
 4. Sposób dostawy produktu elektronicznego oraz wymagania techniczne niezbędne do korzystania z produktu elektronicznego są zawsze szczegółowo opisane na stronie Sklepu zawierającej informacje na temat danego produktu elektronicznego.

§10

Realizacja zamówienia – szkolenia stacjonarne

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. W przypadku szkolenia stacjonarnego Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności za szkolenie  w terminie 5 dni roboczych  od zawarcia umowy. W razie braku płatności, Sprzedawca może w ciągu kolejnych 14 dni odstąpić od umowy, anulując zamówienie i informując o tym Kupującego w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu zamówienia. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Szkolenie stacjonarne zrealizowane zostanie zgodnie z opisem zawartym na stronie Sklepu w ramach informacji o szkoleniu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia stacjonarnego z ważnych powodów, a w szczególności z powodu niezebrania się minimalnej liczby uczestników niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia (liczba ta zawsze wskazana jest w ramach opisu danego szkolenia), choroby prowadzącego szkolenie lub innych przyczyn losowych.
 5. O odwołaniu lub zmianie terminu szkolenia, Kupujący zostanie powiadomiony w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu zamówienia.
 6. W przypadku odwołania szkolenia, Kupującemu przysługuje zwrot całości płatności dokonanej w związku z udziałem w szkoleniu. W przypadku zmiany terminu szkolenia, Kupujący może podjąć decyzję, czy weźmie udział w szkoleniu w nowym terminie, czy rezygnuje ze szkolenia, co skutkuje zwrotem całości płatności dokonanej w związku z udziałem w szkoleniu.
 7. Kupujący może zrezygnować z udziału w szkoleniu, otrzymując zwrot całości płatności dokonanej w związku z udziałem w szkoleniu, nie później niż do tygodnia przed dniem rozpoczęcia szkolenia. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu później niż 3 dni  przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Kupującemu nie przysługuje jakikolwiek zwrot płatności dokonanej w związku z udziałem w szkoleniu.

§11

Wynagrodzenie i Cena

 1. Wynagrodzenie za daną Usługę Dostępu (dany Kurs) lub Szkolenie jest każdorazowo określane w Karcie zamieszczonej w Sklepie lub na Stronie. Wynagrodzenie zawiera wszelkie podatki, jest Wynagrodzeniem brutto i jest podane w złotych polskich. Usługodawca jest uprawniony do świadczenia Usług w ramach wybranych przez siebie Szkoleń  lub Kursów bezpłatnie w celach promocyjnych, co będzie wynikać z Karty dedykowanej dla danego Szkolenia lub Kursu.
 2. Cena za dany Produkt lub Treść Cyfrową jest każdorazowo określona w Karcie dedykowanej danemu Produktowi lub Treści Cyfrowej zamieszczonej w Sklepie lub na Stronie. Cena zawiera wszelkie podatki, jest Ceną brutto i jest podana w złotych polskich.
 3. Usługodawca akceptuje następujące sposoby zapłaty Wynagrodzenia lub Ceny:

– przelew bankowy na konto bankowe o numerze: GRUPA EVENTOWA FUNIMKI SYLWIA SIKORA, Numer konta : 20 1140 2004 0000 3502 7862 0424 mBank

tytuł przelewu:  imię i nazwisko uczestnika, nazwę kursu i miasto/ produkt i nr zamówienia

– przelew przez system przelewy24 zintegrowany ze Sklepem,

 1. Uczestnik lub Usługobiorca jest zobowiązany dokonać płatności Wynagrodzenia za Szkolenie lub Usługę Dostępu lub Produkt lub Treść Cyfrową w terminie 5 Dni Kalendarzowych od daty otrzymania przez Uczestnika lub Usługobiorcę Potwierdzenia.  Brak płatności Wynagrodzenia lub Ceny w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym będzie skutkować anulowaniem zamówienia przez Usługodawcę.
 2. Strony są uprawnione do indywidualnego uzgodnienia terminu i sposobu płatności.

§12

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia:
  1. objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – jeżeli przedmiotem zamówienia był produkt fizyczny,
  2. zawarcia umowy – jeżeli przedmiotem zamówienia był produkt elektroniczny lub szkolenie stacjonarne.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy – dotyczy szkolenia on line lub stacjonarnego, które zostało już zrealizowane.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§13

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Kupujący może również dokonać reklamacji szkolenia stacjonarnego, w którym wziął udział. W takiej sytuacji, Kupujący powinien opisać okoliczności uzasadniające reklamację i wskazać na żądanie związane z reklamacją.  
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  

§14


Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://wysokie-loty.com/polityka-prywatnosci

§15

Poufność

 1. Uczestnik lub Usługobiorca zobowiązuje się nie udostępniać oraz nie przekazywać podmiotom trzecim Informacji Poufnych, chyba że przekazanie lub udostępnienie Informacji Poufnych następuje wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy Licencji.
 2. Zobowiązanie Uczestnika lub Usługobiorcy obejmuje w szczególności:
  1. utrzymanie Informacji Poufnych w tajemnicy;
  2. podjęcie działań – w stopniu należytej staranności – w celu zabezpieczenia tajności Informacji Poufnych, zapobieżenia udostępnienia Informacji Poufnych do publicznej wiadomości oraz osobom trzecim,
  3. ograniczenie dostępu do Informacji Poufnych jedynie do tych swoich przedstawicieli, i doradców, którym udostępnienie Informacji Poufnych jest niezbędne w celu realizacji Umowy Licencji;
  4. niezapisywanie danych, informacji lub dokumentów zawierających Informacje Poufne Usługodawcy na zewnętrznych nośnikach danych, o ile nie jest to konieczne do realizacji Umowy Licencji i jest dokonywane w sposób należycie zabezpieczający dane przed ujawnieniem;
  5. powstrzymanie się od jakichkolwiek form wykorzystywania Informacji Poufnych Usługodawcy w jakikolwiek sposób.
 3. Uczestnik lub Usługobiorca zobowiązuje się ponadto, że nie wykorzysta Informacji Poufnych dla jakiegokolwiek innego celu aniżeli realizacja Umowy Licencji. Uczestnik lub Usługobiorca zgadza się ponieść odpowiedzialność za każde naruszenie zobowiązań wynikających niniejszego paragrafu przez którąkolwiek z osób wskazanych w ust. 2 c) niniejszego paragrafu tak samo, jak za własne naruszenie tych zobowiązań. Uczestnik lub Usługobiorca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Usługodawcę w wyniku niezachowania przez Uczestnika lub Usługobiorcę należytej staranności w wykonaniu zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie.
 4. Zobowiązanie Uczestnika lub Usługobiorcy do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie dotyczy informacji:
  1. których obowiązek podania do publicznej wiadomości wynika z obowiązujących przepisów prawa;
  2. które muszą zostać przekazane lub ujawnione na podstawie decyzji właściwego organu władzy państwowej lub samorządowej;
  3. na ujawnienie których Uczestnik lub Usługobiorca uzyskał uprzednią zgodę Usługodawcy. Powołana zgoda musi zostać sporządzona w formie dokumentowej pod rygorem bezskuteczności.
 5. Uczestnik lub Usługobiorca ma świadomość i uznaje fakt, że wszelkie dokumenty, informacje i materiały powierzone mu przez Usługodawcę jako Informacje Poufne, są i pozostaną własnością intelektualną Usługodawcy. Żadne z postanowień Regulaminu, z wyjątkiem Umowy Licencji w zakresie zdeterminowanym jej celem nie przyznaje Uczestnikowi jakichkolwiek praw lub licencji, co do żadnego patentu, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, „know-how”, ekspertyzy lub innej własności intelektualnej.
 6. Najpóźniej w ciągu 7 Dni Kalendarzowych od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Licencji, Uczestnik lub Usługobiorca przekaże Usługodawcy wszelkie Materiały będące w jego posiadaniu, w tym Pakiet, a także usunie lub zniszczy w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie wszelkie kopie zapasowe Materiałów oraz wszelkie nośniki zawierające takie kopie zapasowe. Uczestnik lub Usługobiorca, w tym samym terminie poinformuje Usługodawcę o wszelkich znanych mu i dostępnych dla niego kanałach dostępu do Materiałów.
 7. Za naruszenie któregokolwiek z zakazów udostępniania Informacji Poufnych lub zobowiązania określonego w regulaminie  Uczestnik lub Usługobiorca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

§16

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§17

Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.